Kategorie
Newsletter

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Anketa

Líbí se Vám tento e-shop systém?

Celkem hlasů: 24823
PROVOZOVNY

  

PROVOZOVNA JUNDROV
Brno, Nálepkova 50
t.č. 546 211 621
po-pá 8.00 až 16.00

 

PROVOZOVNA KR.POLE
Brno, Charvatská 25
t.č. 530 349 123
po-pá 13.00 až 18.00

 

NON STOP INFO
775 269 270

 

 

Provozní řád půjčovna

PŮJČOVNA NÁŘADÍ BRNO

Provozní řád půjčovny


Článek I.

Účel, platnost a účinnost nájemní smlouvy
• Účelem smlouvy o pronájmu zboží je umožnit právnické či fyzické osobě (dále jen nájemce) za úplatu dočasné užívání movité věci, která je ve vlastnictví pronajímatele.
• Smlouva o pronájmu zboží nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
• Smlouva o pronájmu zboží nabývá účinnosti dnem předání předmětu nájmu do užívání nájemci.


Článek II.
Nájemné, záloha, kauce
• Nájemce je povinen platit nájemné sjednané ve smlouvě o pronájmu zboží. Výše nájemného se určí tak, že výše nájemného sjednaného za jeden den nájmu se vynásobí celkovým počtem dnů trvání nájemního vztahu. Smluvní strany si účtují DPH ve výši 20%.
• Nájemce je povinen složit při převzetí předmětu nájmu do svého užívání vratnou kauci, jejíž výše je závislá na předmětu věcí poskytnuté nájemci do dočasného užívání. Nájemce je povinen zaplatit tuto kauci pronajímateli při podpisu smlouvy pro případ zničení, ztráty či poškození pronajaté věci. V případě vzniku nároku na náhradu škody je pronajímatel oprávněn si tuto kauci započíst na náhradu škody.
• Závěrečné vyúčtování nájemného je pronajímatel povinen nájemci vystavit při ukončení nájemního vztahu a při vrácení pronajaté věci, přičemž se přihlíží k případným ztrátám, poškozením a zničením pronajaté věci. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli vyúčtované nájemné ihned po jeho vyúčtování.


Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran
• Předmět nájmu uvedený ve smlouvě o pronájmu zboží je nájemci předáván ve stavu, který je oběma smluvním stranám znám a který odpovídá jeho stáří a údržbě při obvyklém užívání.
• Nájemce je oprávněn užívat movitou věc řádně, v souladu s účelem, který byl určen smlouvou a chránit ji před poškozením či zničením, tzn. je povinen zajišťovat v celém rozsahu jeho běžnou údržbu.
• Pronajímatel je povinen zajistit řádný a nerušený výkon užívacích práv nájemcem po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu.>
• Nájemce se zavazuje bez zbytečného odkladu hlásit pronajímateli potřebu oprav či rozsáhlejší údržby, jinak odpovídá za škodu, která by pronajímateli nesplněním této povinnosti vznikla. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání pronajaté věci v rozsahu nutném pro provedení oprav a udržování věci.
• Nájemce je povinen hradit náklady spojené s udržováním a provozem předmětu nájmu.
• Za opotřebení věci způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá.
• Vzniklé poškození, ztrátu nebo zničení věci je nájemce povinen ohlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu.
• Nájemce není oprávněn přenechat pronajatou věc do podnájmu třetím osobám. Porušení této povinnosti nájemcem zakládá právo pronajímatele od nájemní smlouvy odstoupit a ponechat si přijatou zálohu na nájemném jako smluvní pokutu za porušení smlouvy.
• Provede-li nájemce změny na věci bez souhlasu pronajímatele, je povinen po skončení nájmu uvést věc na své náklady do původního stavu. Hrozí-li v důsledku prováděných změn na věci pronajímateli značná škoda, je pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy.Článek IV.
Vady na předmětu nájmu
Má-li věc, která byla pronajata, vady, pro které ji nelze řádně užívat, nebo které takové užívání ztěžují, má nájemce právo, aby mu byla poskytnuta jiná věc sloužící témuž účelu. Kromě toho má právo na prominutí nájemného nebo na slevu z nájemného za dobu, po kterou věc nemohl pro její vadu řádně užívat buď vůbec nebo jen za ztížených podmínek.Právo na prominutí nebo na slevu z nájemného musí být uplatněno u pronajímatele nejpozději do konce doby, na kterou byl nájem sjednán.


Článek V.
Skončení nájmu
• Nájemní vztah lze ukončit následovně:
a. uplynutím lhůty, na kterou byl tento nájemní vztah sjednán,
b. písemnou dohodou stran,
c. písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany ve výpovědní lhůtě 3 dnů, která se počítá od následujícího dne po dni, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně,
d. okamžitým odstoupením pronajímatele od smlouvy, v případě porušení některé smluvní povinnosti ze strany nájemce
• Po skončení nájmu je nájemce povinen vrátit pronajatou věc pronajímateli ve stavu, v jakém ji převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a rovněž s přihlédnutím k provedeným opravám a úpravám odsouhlasených pronajímatelem.
• Vrátí-li nájemce věc po době dohodnuté ve smlouvě, je povinen platit nájemné až do vrácení věci. Je-li nájemce s vrácením věci v prodlení, je povinen zaplatit též poplatek z prodlení ve výši 100,-Kč za každý den prodlení.
• Jestliže se pronajatá věc ztratila nebo byla zničena, je nájemce povinen platit nájemné a poplatek z prodlení, dokud ztrátu nebo zničení věci pronajímateli neohlásil nebo dokud se o tom pronajímatel jinak nedozvěděl.


Článek VI.
Závěrečná ustanovení
• Veškeré změny a dodatky k nájemní smlouvě je nutno učinit v písemné formě.
• Práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy o pronájmu zboží se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Dostanou-li se některá ustanovení nájemní smlouvy do rozporu s obecně závaznými právními předpisy dispozitivního charakteru, mají ustanovení této smlouvy přednost.
• Smlouva o pronájmu zboží se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Podmínky půjčení
Prokázání totožnosti
• Při prvním půjčení je nutné předložit dva doklady totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz...)
• Pokud zákazník nepředloží potřebné doklady, může být vratná záloha zvýšena až o 100%
• K tomuto postupu jsme nuceni vzhledem k případům krádeží nářadí, které bylo vypůjčeno na ukradené nebo nalezené doklady.
• Po prvním půjčení je zákazník zahrnut do naší databáze zákazníků a při dalším půjčení postačí jeden doklad totožnosti.

Vratná záloha
• Při půjčení se skládá vratná záloha (zástava) v příslušné výši (viz. ceník). Záloha je vratná při vrácení nářadí.

Vyúčtování
• Nájemné se platí hotově při vrácení zboží.